टाचणी

६:५२ म.उ. Kedar Bhope 1 Comments

चम्या: आयुष्यात लहान लहान गोष्टीच खूप त्रास देतात...

चिंगी : कसं काय?

चम्या: एकदा टाचणीवर बसून बघ!!
---------------------------------------

1 टिप्पणी: